Adatvédelmi tájékoztató - BalatonBau.com

Balatoni és Beregi Építőipari és Szolgáltató Kft.
8230 Balatonfüred
Tartalomhoz ugrás
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A személyes adatok védelmét nagyon komolyan vesszük és ezeket szigorúan az erre vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Csak a technikailag szükséges személyes adatokat tároljuk. A tárolt adatokat nem adjuk el és a tulajdonos jóváhagyása nélkül nem adjuk át harmadik személynek.
A következőkben tájékoztatjuk arról, hogy milyen típusú személyes adatokat, milyen célból tárolunk adatkezelőként ezen a weboldalon. Személyes adatnak minősülnek azok az információk, amelyekkel természetes személyek közvetlen vagy közvetett módon azonosíthatóvá válnak. Ez az adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogy mely adatok, milyen célból kerülnek tárolásra és ismerteti az Ön ezzel kapcsolatos jogait.

Az adatkezelő
Balatoni és Beregi Építőipari és Szolgáltató Kft.
Bajcsy-Zsilinszky u. 20.
8230 Balatonfüred

Az adatok kezelésének jogszerűsége
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR = General Data Protection Regulation) szerint:
 • a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
 • a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, ha az  adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az  érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az  érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Személyes adatait Öntől kapjuk meg a honlap kapcsolati űrlapján keresztül, vagy e-mail címünkre elküldve.
Egyéb, technikai adatok a honlap megtekintése során hosting-szolgáltatónk által (Strato AG - Pascalstraße 10, 10587 Berlin - https://www.strato.de/) automatikusan rögzítésre kerülnek. Ezekben az úgynevezett szerver-logfájlokban a következő adatok szerepelnek: a felhívott weboldal és fájl neve, a látogatás  dátuma, kezdő és befejező időpontja, az átvitt adatmennyiség, az IP cím és a böngésző ill, az operációs rendszer típusa. Ezekből a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze személyes adatokkal. A logfájlok biztonsági okokból (pl. visszaélések vagy csalások tisztázására) maximum 7 napig tárolódnak és ezt követően törlődnek. A biztonsági okokból visszatartott logfájlok csak az esemény végleges tisztázását követően kerülnek törlésre.

Az adatkezelés célja
Az adatok tárolásának és kezelésének célja a felhasználókkal való kapcsolattartás biztosítása, valamint az, hogy az érdeklődők megkeresésére reagálhassunk és kérdéseikre válaszolhassunk. Ezen túlmenően természetesen az ügyfeleinkkel kötött szerződések teljesítése során is tárolunk és kezelünk adatokat.
A fentiektől eltérő célra nem használjuk a személyes adatokat, amelyek kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatokhoz hozzáférők köre
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
A tárolt adatokat a tulajdonos jóváhagyása nélkül nem adjuk át harmadik félnek. Ez alól kivételt képezhetnek az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbítások, amelyekre csak indokolt esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden esetben megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adataival kapcsolatban Önt megillető jogok
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének értelmében az érintett a következőkre jögosult:
 • a 15. cikkben leírtak szerint arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az ehhez kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.
 • a 16. cikkben leírtak szerint arra, hogy kérésére  az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését
 • a 17. cikkben leírtak szerint arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az  érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül  törölje, amennyiben ennek nincs törvényi akadálya.
 • a 18. cikkben leírtak szerint arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben ennek fennállnak a feltételei.
 • a 20. cikkben leírtak szerint arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat  géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • a 77. cikkben leírtak szerint arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panasztétellel éljen.
 • a 7. cikk (3) bekezdésében leírtak szerint arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a  hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatvédelemmel kapcsolatos esetleges kérdéseivel kérjük forduljon hozzánk az impresszumban megadott e-mail címen.

Adatok törlése
Az előző pontban leírtak szerint az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A kezelt adatok törlését az adatkezelő kérés nélkül is megteszi, amennyiben ezekre az adatkezelés céljából már nincs szükség és a törlést nem akadályozzák esetleges törvényes előírások. Amennyiben az adatok nem törölhetők, úgy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, azaz zárolja az adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések
 • Cégünk az adatokat a Strato AG (Pascalstraße 10, 10587 Berlin - https://www.strato.de/) szerverein tárolja. A Strato AG Németország egyik legnagyobb, ISO 27001-es biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező hosting-szolgáltatója.
 • Weboldalunk  biztonsági okokból és a személyes adatok védelme érdekében SSL titkosítási protokollt használ. Egy titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a browser címsorában a lakat-szimbólum mellett “https://” áll. A kapcsolati űrlapon keresztül aktív SSL titkosítással átvitt adatok harmadik fél számára nem olvashatóak.
 • Weboldalunkon egyáltalán nem használunk olyan eszközöket, melyek alkalmasak arra, hogy a felhasználóról, ill. annak szokásairól személyre szabott profilt készítsenek. Nincsenek sem sütik (Cookie), sem elemző toolok, nincs bekötve külső adatfeldolgozás, nem küldünk hírlevelet és nem használunk sem Google-szolgáltatásokat, sem közösségi média-pluginokat. A honlap kapcsolati űrlapján vagy e-mailen keresztül a felhasználó önkéntes hozzájárulásával közölt adatokon kívül más adatot nem gyűjtünk és nem kezelünk.
Ezekre keresve is megtalálhat minket
balatonfüredi építési vállalkozó, építési vállalkozó a Balatonnál, balatoni építőipari cég, házépítés a Balatonnál, balatoni házépítés, balatoni építkezés, építkezés a Balatonnál, építési munkák a Balatonnál, új ház építése a Balatonnál, generálkivitelezés a Balatonnál, balatoni generálkivitelező, házak utólagos hőszigetelése a Balatonnál, házak átépítése és felújítása a Balaton környékén, régi balatoni épületek felújítása és energetikai korszerűsítése, házak külső felújítása a Balatonnál, balatoni házak, nyaralók és lakások belső felújítása, kertgondozás és kertépítés a Balatonnál, épülettakarítás Balatonfüred környékén
Copyright © Balatoni és Beregi Kft.
Vissza a tartalomhoz